بخش آموزش تصویری و ویدیویی نهالستان تاج

نهالستان تاج با هدف آشنایی مشتریان عزیز با نهالستان و کارایی نهالستان در این بخش قسمتی از کار های انجام شده توسط نهالستان موجود میباشد بیشتر نهال ها و تولید میوه های آن ها به صورت ژنوتیپ و خوشه ای توسط نهالستان به مدیریت مهندس ابراهیم خیری قابل مشاهده میباشد